2006

Hits FM Music Awards 2062

2005

Live at Rangasala
Live@ Kcm Rock Fest
Live in Pokhara
Shikhar Music Fest

2004

Kathmandu Utsab
Dashain Utsab
Live @ Yala Maya Kendra

Bamboos Jam Ups, Thamel